Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.1.2018

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Sygn. A.26.1.2018

 1. Nazwa zamówienia:

„Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

 1. Zamawiający:

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice.

 1. Tryb postępowania:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ).

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 • Kod CPV: 79710000-4
 • Świadczenie usług przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiekcie Zamawiającego w Starachowicach, przy ul. Wielkopiecowej 1,  w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne), polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych zamawiającego oraz ochronie doraźnej przez grupy interwencyjne.
 • Obiekt podlega obowiązkowej ochronie i znajduje się w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie wojewody świętokrzyskiego Nr 1/ZKr.III/2002 Dział V, poz. 39.
 • Zamawiający wymaga skierowania do realizacji czynności ochronnych kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Każdy z pracowników może pełnić maksymalnie 24-godzinną służbę. Niedopuszczalne jest wykonywanie czynności ochronnych przez jednego pracownika na kolejno następujących po sobie 24-godzinnych zmianach.
 • Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)
 • Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są Istotne Postanowienia Umowy– załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo opcji tj. prawa Zamawiającego do rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do zakresu zamówienia podstawowego określonego w punktach powyżej. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Prawo opcji obejmuje:
  1. świadczenie usług ochrony osób i mienia na zasadach zamówienia podstawowego w okresie wykraczającym poza wskazany w § 5 ust 1 Umowy termin realizacji zamówienia, w przypadku potrzeby zapewnienia ciągłości świadczenia usług lub przedłużenia okresu świadczenia usług ( maksymalnie do 120 dni);
  2. wzmocnienia ochrony Zamawiającego – zwiększenie wymiaru świadczenia usługi w wymiarze do 2000 roboczogodzin;
  3. świadczenie usług ochrony osób i mienia na imprezach (w tym imprezach masowych) organizowanych na terenie Zamawiającego w wymiarze do 2000 roboczogodzin;
  4. wykonanie planów zabezpieczenia imprez masowych organizowanych na terenie Zamawiającego zgodnie z wymogami art. 26 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1347) w ilości do 4 szt.
 1. Termin realizacji zamówienia

Od 31.03.2018 r. do 31.03.2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • posiadają aktualną koncesję MSWiA zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213). uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: a) stałej lub doraźnej, b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (milion złotych);
 • należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi ochrony obiektów, o wartości minimum 200.000 zł brutto każda;
 • Stanowią Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213).

UWAGA! Wykonawcy zobowiązani są wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu samodzielnie (bez możliwości powoływania się na potencjał podmiotów trzecich), na dzień składania ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:  Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27 – 200 Starachowice w budynku Biura Muzeum, piętro 1, Dział Administracji i Zamówień Publicznych nie później niż do dnia 07.03.2018 r. do godziny 10.00 Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

 

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej.

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU A.26.1.2018

Odpowiedzi na pytania – zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania wykonawców II

Załączniki A.26.1.2018 nr 3-6

Informacja z otwarcia ofert

Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.1.2018
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content