Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.ekomuzeum.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012.07.15.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2018.03.21

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • W prezentowanych materiałach filmowych nie ma napisów dla osób głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą miały takie napisy.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Pozostałe zostaną zaktualizowane i dostosowane do obowiązujących wymogów.
  • W publikowanych zdjęciach nie umieszczono tekstu alternatywnego.
  • Planowana jest gruntowna przebudowana strony internetowej

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.03.29. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.29.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Maciej Szlęzak, adres poczty elektronicznej technika@ekomuzeum.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 783-730-076.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach:

Ogólne

Istnieje możliwość wstępu na wystawy z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w centralnej części muzeum /budynek Paleontologii/.

Wszystkie osoby zwiedzające muzeum mają zapewnionego opiekuna/przewodnika, który służy pomocą.

Teren muzeum pokryty w większością kostka brukową i żelaznymi płytami, sieć torów kolejowych może punktowo utrudniać poruszanie się.

Na terenie muzeum występują miejsca do odpoczynku w formie ławek.

Budynek Recepcji /budynek parterowy/

Wejście główne dla zwiedzających zlokalizowane jest przy ulicy Piłsudskiego 95. W szczególnych przypadkach dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość (po wcześniejszym uzgodnieniu) udostępnienie wjazdu samochodem bezpośrednio na teren Muzeum od ulicy Wielkopiecowej 1. Przed budynkiem recepcji znajduje się obszerny parking bezpłatny, nieposiadający wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych /planowana jest przebudowa parkingu/. Dojście do budynku recepcji pieszo od strony miasta odbywa się chodnikiem bez żadnych barier architektonicznych. Szerokie drzwi dostosowane są do wózków inwalidzkich. Budynek recepcji to jedna duża sala dostępna dla zwiedzających z kasą biletową i sklepikiem, poczekalnią oraz łazienką /szerokie wejście/. Brak dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Dostanie się do pozostałych budynków i elementów zwiedzania jest utrudnione przez wysokie schody i brak zjazdów wynikających z dużej różnicy wysokości, ukształtowania oraz  zabytkowego charakteru terenu . Zastosowano poręcze ułatwiające zejście. Istnieje możliwość dostania się na teren Muzeum wejściem od ulicy Wielkopiecowej co eliminuje ten problem.

Budynek Maszynowni /budynek parterowy/

Wejście poprzedzone kilkoma schodkami bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Budynek parterowy wewnątrz wolny od barier poziomych.

Hala lejnicza /budynek parterowy/

Dostęp do budynku może odbywać się z dwóch stron od południowej i wschodniej.

Od strony południowej dostęp do budynku bez barier. Po wejściu do budynku po prawej stronie dostępna toaleta, natomiast zejście do sali głównej poprzedzone kilkoma schodami. Brak udogodnień.

Do budynku prowadzi alternatywna droga z wejściem od strony wschodniej ze zjazdem o wyższym kącie pochylenia. Wymagana dodatkowa asekuracja podczas wjazdu i zjazdu.

Budynek dawnej dyrekcji /budynek piętrowy/

Budynek położony poniżej powierzchni gruntu. Do budynku prowadzi kilka schodów. Wejście na piętro budynku po schodach  – brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zakresie przemieszczania się poziomego i pionowego.

Budynek „Paleontologii” /budynek parterowy/

Budynek dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. Trzy wejścia od strony północnej wyposażone w stałe najazdy i szerokie drzwi. W pomieszczeniach panuje półmrok, sala główna wejściowa wyposażona w dodatkowe doświetlenie obszaru. Brak utrudnień w przemieszczaniu się po budynku. Możliwość używania pętli indukcyjnych i audiobooków. Dostęp do łazienek od zewnętrznej strony budynku z udogodnieniami w postaci najazdu stałego i barierek zabezpieczających. Łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Budynek dezintegratorów „Theisena” /budynek parterowy/

Budynek dostępny czasowo doświetlony, szerokie wejście od strony północnej, brak utrudnień w poruszaniu się.

Budynek „maszyny parowej” /budynek parterowy/

Budynek dostępny czasowo doświetlony, szerokie wejście od strony północnej, brak utrudnień w poruszaniu się.

Budynek „Wieża ciśnień” /budynek piętrowy/

Budynek dostępny czasowo, szerokie wejście od strony wschodniej, Wewnątrz jeden stopień schodowy bez zjazdu, natomiast na pozostałe poziomy budynku prowadzą wysokie i wąskie schody. Na pierwszym piętrze panuje półmrok, nie ma okien, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Budynek portierni /budynek parterowy/

Wejście od strony południowej zewnętrzne oraz północnej wewnętrzne, niewielki stopień bez najazdu.

Namiot ekspozycyjny techniki samochodowej /parterowy/

Wejście główne od strony wschodniej z szerokimi rozsuwanymi drzwiami oraz wyjścia techniczne od zachodniej. Poruszanie po obszarze namiotu utrudnione – wynikające z podłoża /ziemia pokryta żwirem/.

Konstrukcja Wielkiego Pieca /piętrowa/

Do górnej części wielkiego pieca można dostać się za pomocą windy elektrycznej obsługiwanej przez pracownika muzeum.

Podziel się