Urządzanie zieleni na terenie Muzeum

W związku z dobiegającymi końca pracami rewitalizacyjnymi realizowanymi w ramach projektu „Regio Ferrea – renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej huty żelaza w Starachowicach”, zachodzi konieczność urządzenia terenów zielonych znajdujących się w bezpośredniej bliskości planowanych tras zwiedzania. Na realizację tego zadania Muzeum otrzymało dotację od Starostwa Powiatowego w Starachowicach w wysokości 30 000 PLN. 
W ramach wykorzystania przyznanych środków, w pierwszej kolejności dokonano wycinki części drzewostanu, którego wiek oraz stan zachowania stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających na terenie Muzeum osób, jak też groził wyrządzeniem szkód w zabytkowej substancji obiektów.
W miarę postępu robót remontowo – budowlanych ( m in. zakończenie ziemnych prac instalacyjnych oraz ułożenie nowych ciągów pieszych) Muzeum przystąpiło do stopniowego zagospodarowania terenów zielonych. Z uwagi na określoną ilość środków pozostających do dyspozycji Muzeum zdecydowano, że w pierwszej kolejności należy urządzić zieleń w obszarach bezpośredni sąsiadujących z przyszłym wejściem głównym, tj. ścieżka prowadząca od nowego budynku recepcji wzdłuż północnego ogrodzenia aż do schodów oraz urządzenie klombu przy pierwszym tarasie widokowym przy tych schodach. Podjęto również decyzję zagospodarowania zieleni w otoczeniu budynku Hali Lejniczej, jako jednego z najważniejszych obiektów ekspozycyjnych. Trzecim i ostatnim odcinkiem, na którym prowadzono prace jest klomb, na którym umieszczona jest zabytkowa kapliczka oraz zegar słoneczny z końca XVIII wieku.
Prace na każdym z trzech wymienionych odcinków polegały na zdjęciu wierzchniej warstwy zdegradowanej nawierzchni, nawiezieniu jej nową ziemią a wreszcie uformowaniu rabat, klombów lub trawników. Po wykonaniu niezbędnych zabiegów wzmacniających (obrzeża, ułożenie kamienia, wysypanie żwirku) wykonano właściwe nasadzenia.

W wyborze gatunków kierowano się następującymi przesłankami:

a) Historyczne – unikanie gatunków nie występujących nigdy w najbliższym otoczeniu zakładu wielkopiecowego, oraz tych, które nie są i nie były w przeszłości typowe dla regionu świętokrzyskiego
b) Estetyczne – dobór barw i okresy wybarwień roślinności oraz ich kompozycja i proporcje stwarzające obraz różnorodności florystycznej stanowiącej odpowiednik różnorodności terenu poprzemysłowego
c) Praktyczne – stosowano roślinność nie wymagającą nadmiernych zabiegów pielęgnacyjnych oraz kosztów związanych z jej utrzymaniem
d) Bezpieczeństwo – zabezpieczono, używając odpowiednio dobranych gatunków roślin, obszary, na których przebywanie może stanowić niebezpieczeństwo dla zwiedzających (np. skarpa kończąca taras widokowy przy schodach północnych)


Prace realizowane były do dnia 27 listopada 2009 roku. Z uwagi na znaczny obszar terenów zielonych koniecznie wymagający urządzenia, zaś w obliczu niewystarczających środków, jakie można było na ten cel wydatkować, Muzeum traktuje wykonane prace jedynie jako I etap realizacji projektu „Urządzenie zieleni na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w zależności od posiadanych na ten cel środków finansowych.
Przeprowadzenie tegorocznych prac, łącznie z wycinką drzew, możliwe było jedynie dzięki wsparciu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Urządzanie zieleni na terenie Muzeum
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content