Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Nr ref. A.26.13.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Nr ref. A.26.13.2017

 1. ZAMAWIAJĄCY:

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH

Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

 zaprasza do złożenia oferty na

„Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

 1. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
 • opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:

 • Cześć I: Przeprowadzenie okresowej „pięcioletniej” i „rocznej” kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
 • Część II: Sporządzenie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego i przydatności do użytkowania stropów pierwszej kondygnacji budynku dawnej dyrekcji huty – opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.
 • Część III: Przygotowanie wyceny i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie ekspertyzy technicznej– opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.

CPV:

71356100-9 Usługi kontroli technicznej.

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej.

 • termin wykonania zamówienia:
 • Część I. do 31.12.2017 r.
 • Część II i III do 30.01.2018 r.
 • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą/ami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku nastąpi poprzez wykazanie dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi.
 • wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,                      a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

 • informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną
 • termin związania ofertą: 30 dni
 • opis sposobu przygotowywania ofert (Formularz ofertowy – załącznik nr 4):
 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
 2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 • Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 od ogłoszenia „Wykaz osób”
 1. Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty proszę składać pod adresem: w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, lub na adres email: mpt@ekomuzeum.pl  w terminie do 10.10.2017 r. do godziny: 12:00.

 • opis sposobu obliczenia ceny:

Zamawiający ustala za wykonanie usługi wynagrodzenie ryczałtowe

 • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

Przy ocenie ofert  Zamawiający porówna ceny ofertowe netto (tj. bez podatku VAT).

 • informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny, jak również dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub unieważnienia postępowania bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu. Powyższe może mieć miejsce w zakresie całości jak i w zakresie każdej poszczególnej części zamówienia z osobna.

Z Wykonawcą, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia: „Istotne postanowienia umowy”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, udostępnionego na stronie internetowej www.e-bip.org.pl/ekomuzeum/ oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM A.26.13.2017

załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.Cz I. – przeglądy.

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Cz. II – Opinia techniczna

załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.Cz. III

załącznik nr 4 do ogłoszenia – Formularz ofertowy

załącznik nr 5 do ogłoszenia – Wykaz osób

załącznik nr 6 – istotne postanowienia umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty A.26.13

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Nr ref. A.26.13.2017
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content