DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ A.26.14.2017

 Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ A.26.14.2017

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ A.26.14.2017

  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 poz. 220 z póżn.zm), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
  2. Jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla danego PPE.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
  4. Kod CPV 09310000-5 – Elektryczność.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
  7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7.
  8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
  9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  10. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa energii elektrycznej A.26.14.2017

Siwz_A.26.14.2017 Energia elektryczna na 2018

Załączniki 3 – 5 do SIWZ A.26.13.2016

Pełnomocnictwo

Odpowiedzi na pytania wykonawców A.26.14.2017

Informacja z otwarcia ofert A.26.14

Zawiadomienie o wyborze oferty A.26.14.2017

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ A.26.14.2017
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content