Patron Muzeum

Profesor Jan Pazdur

Fot. 1. Zdjęcie prof. Jana Pazdura, reprodukcja – Wojciech Siudowski; ze zbiorów woj. oddziału Służby Ochrony Zabytków w Kielcach.

„Urodził się 27 grudnia 1909 roku w Kasinie Wielkiej na Podhalu. (…) atmosfera domu rodzinnego, a także poczucie więzi z regionem wywarły zdecydowany wpływ na ukształtowanie jego charakteru i zainteresowań. Wszyscy jego najbliżsi do ostatnich dni mogli podziwiać jego góralski upór i zdecydowane dążenie do realizacji wytyczonych sobie celów, niezależnie od napotykanych przeszkód i konsekwencji. (…)  Niewątpliwie, też w dzieciństwie, zainspirowany obserwacją przejeżdżających pociągów, do czego, jako syn dróżnika kolejowego miał okazję, rozbudził w sobie zainteresowania techniką. Musiało to wywrzeć na nim duży wpływ, gdyż w pamiętnikach umieścił wiele szczegółów techniki kolejnictwa zapamiętanych z tamtych lat.

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1932 roku podjął pracę jako nauczyciel historii w gimnazjum Św. Stanisława Kostki w Kielcach. Z tego okresu pozostało mu umiłowanie ziemi kieleckiej, której poświecił wiele serca i pracy. Prawie cały okres okupacji hitlerowskiej przebył w więzieniu, najpierw w Kielcach, a następnie w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. W tych najcięższych warunkach służąc pomocą innym angażował się w działalność konspiracyjną. Po wyzwoleniu, uważając to za swój obowiązek podjął prace nad założeniem polskiego gimnazjum w Lubece.

Po powrocie do kraju kierował pracami Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach. Niewątpliwie związało to Profesora z historią techniki, a pośrednio wpłynęło na zaangażowanie w organizacje Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, w którym pracował aż do emerytury, pełniąc funkcje wicedyrektora i kierownika zakładu oraz będąc członkiem Rady Naukowej. W tym okresie miał niebagatelny wpływ na jego naukowe, nowoczesne ukształtowanie. (…)

Niewątpliwie pracą o największym znaczeniu dla kultury polskiej było wydanie do roku 1979 sześciotomowej Historii Kultury Materialnej Polski w zarysie. Profesor Jan Pazdur był jej inicjatorem, współredaktorem i autorem części. (…)

Od lat siedemdziesiątych związał się z ruchem międzynarodowym organizacji zajmujących się zachowaniem zabytków przemysłowych, której efektem finalnym jest założenie Międzynarodowego Komitetu Zachowania Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH (który przyjął nazwę od Third International Conference on Conservation of Industrial Heritage). Był założycielem jej Polskiego Narodowego Komitetu oraz wieloletnim Przewodniczącym. Z jego inspiracji, w ramach tego Komitetu zrealizowano szereg inicjatyw, zarówno w działaniach międzynarodowych, jak i w kraju, zorganizowano wiele konferencji oraz przeprowadzono szereg interwencji w trosce o zachowanie zabytków przemysłowych w Polsce. Jest to do dzisiaj forum dzielenia się doświadczeniami jak i prezentowania dorobku i problemów Polski.

Był jednym z członków założycieli Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, powołanego w 1983 r. (…)

Profesor Jan Pazdur był osobowością. która nie zamykała się w swojej specjalności, jaką była historia kultury materialnej, ale wszystkie swoje prace łączył z przyszłością, bo jak uważał udokumentowanie rozwoju cywilizacji technicznej powinno służyć zwiększeniu świadomości o osiągnięciach i dorobku a tym samym również zrozumieniu, że nawet najprostsza praca jest uczestnictwem w procesie rozwoju cywilizacji (…) Praktyczna realizacja tej idei związana była z zafascynowaniem Profesora działalnością Stanisława Staszica na ziemi kieleckiej i stworzeniem pierwszego przedsiębiorstwa państwowego wzdłuż rzeki Kamiennej. (…)

Jedną z ostatnich inicjatyw profesora Jana Pazdura było podjęcie prac nad atlasem historii kultury materialnej Polski. Atlas ten w formie cyfrowej miał nie tylko być udokumentowaniem dorobku, ale dzięki możliwościom przetwarzania danych, stać się nowoczesnym narzędziem dla wszystkich zajmujących się dziedzictwem przemysłowym w Polsce. (…)” (1)

„Był autorem idei powołania Ekomuzeum w Dolinie Rzeki Kamiennej z siedzibą na terenie Wielkiego Pieca w Starachowicach. Znacząca był idea Profesora w sformułowaniu wniosku powołania takowego muzeum w wyniku konferencji w 1983 r., organizowanej w Kielcach i Starachowicach, której tematem były związki między kulturą, techniką a środowiskiem naturalnym. Jako cel organizacji Ekomuzeum widział profesor prezentację procesów technologicznych urządzeń hydrotechnicznych XIX i XX w., zakładów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych związanych z zakładami – w ich naturalnym środowisku krajobrazowym.

Centrum Ekomuzeum miały stanowić Starachowice z Zakładem Wielkopiecowym. Profesor popierał ideę wpisania zabytkowego Zakładu Wielkiego Pieca w Starachowicach na listę światowego dziedzictwa przemysłowego TICCIH. (…)” (2)

Profesor Jan Pazdur zmarł 18 grudnia 2001 r. w Warszawie.

 

Bibliografia:

(1) Jacek Jaśkiewicz, Polskie Towarzystwo Historii Techniki, Muzeum Techniki, Rocznik IV, 2002-2004, Retro-Art, Warszawa 2005

(2) Anna Piasecka „Profesor Jan Pazdur – badacz i wybitny znawca staropolskiego przemysłu oraz regionu”, Materiały seminarium „Starachowicki Zakład Wielkopiecowy z programu inwestycyjnego Banku Polskiego 1841-1901-2001”, Starachowice 8 czerwca 2002 r.

Podziel się