Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

A.26.7.2018

 

  1. ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice
  2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji budowlanej przebudowy budowy parkingu przy wejściu głównym do Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, od ul. Piłsudskiego.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujące zadania:.

  1. Wykonanie Inwentaryzacji.
  2. Wykonanie Projektów Budowlanych (na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia konserwatorskiego)
  3. Wykonanie Projektów  Wykonawczych i Warsztatowych.
  4. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR).
  5. Wykonanie Przedmiarów i Kosztorysów.
  6. Wykonanie wszelkich ekspertyz, pomiarów niezbędnych do wykonania projektów i STWiOR.
  7. Uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania projektów i STWiOR oraz rozpoczęcia budowy.
  8. Nadzór autorski.
  9. Terminy wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
  10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, budynek biura I piętro, Dział zamówień publicznych i administracji w terminie do 23.05.2018 r. do godziny 13:00.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania A.26.7.2018

 

 

Podziel się